Home
Hjem

Family Tree
Database

Stories
Historier

Pictures
Bilder

Contact Us
Kontakt

Links

Tørres Rønneberg Memorial

Norddalsfjord Rønnebergs

Et åpent brev til våre venner og slektninger.

An open letter to our friends and relatives.

Mye er skjedd siden vi først publiserte et åpent brev her på vår Rønneberg Family Tree hjemmeside i 1996. En av de største hendelsene, var oppdagelsen av Sigmund Rønneberg fra Sandnes, Norge. Firmenning Sigmund ble svært interessert, og ble med oss i vårt søk etter kunnskap om vår slektshistorie. Og som et resultat av Sigmunds arbeide, med betydelige bidrag fra slektninger Per Nygaard og Oddvar Ormbostad, har vi nå over 28080 navn i filen vår. Per fant våre røtter like tilbake til Gorm den Gamle, vår forbindelse til de gammelnordiske kongehus. Sigmund fant de fleste av våre forfedre ved å bruke bygdebøker og kirkebøker fra området rundt Stavanger. I tillegg til i Norge og Sverige, vet nå om slekt i Australia, Canada, California, Illinois, Washington, Texas, Idaho, Maryland, Michigan, Montana og Louisiana. Det har vært en god opplevelse å få lære om all den slekta vi ikke visste vi hadde. For to søskenbarn som trodde deres familie var svært liten innenfor USA, har dette vært en hyggelig overraskelse.
Vår slektshjemmeside har ført oss samen med andre mennesker som også har vært på leiting etter sine røtter. Hver uke får vi forespørsler fra folk som har funnet siden vår på internettet. Noen av disse forespørslene og henvendelsene har vært utbytterike, andre ikke fullt så utbytterike, men alle er velkomne.
Det siste året har de tre firmenningene, Terry,Sigmund og Skip Rønneberg, hatt mye moro med å bli knytte nye forbindelse,ye familier, og i noen tilfeller gjenoppfriske gamle. Vår slektsinteresse førte også til en herlig sammenkomst arrangert av vår slektning Joan Eckstom og henns mann Tom på deres sommersted på Whidbey Island, Washington. Slektninger kom fra Norge, Jew Jersey, California, Illinois, Washington og California.
To slektninger fra Oslo, Odd Nilsen og Jens Rønneberg, som også deltok på slektsstevnet i år, bidro også med en hel del informasjon om vår grandtante Anna sine etterkommere. Vi har nå et varmt forhold til disse to tremenningene, og vi får hele tiden informasjon fra dem.
De som søker etter informasjon om sin slekt, er velkomne til å ta en titt på vår slektshjemmeside, og hvis de tror de er i slekt, ser vi fram til å høre fra dem. Se på vår slektshjemmeside og søk gjennom vår Liste over etternavn. Hvis du finner et navn du kjenner igjen, så skriv til oss. Denne slektsgranskningen er god moro, og den åpner en hel ny verden av oppdagelser.
Bli med i vårt søk, så kanskje vi kan dele gleden av oppdagelse.

Mange Hilsener

Terry Rønneberg
Warren Rønneberg
Sigmund Rønneberg

Much has happened since we first published an "open letter" on our Rønneberg Family Tree homepage in 1996. One of the most momentous happenings was the discovery of Sigmund Rønneberg from Sandnes, Norway. Cousin Sigmund became very interested, and joined us in our endeavor to learn as much of our family genealogy as possible. And, as a result of cousin Sigmund's work put together with the significant contributions of cousins Per Nygaard and Oddvar Ormbostad, we now have over 28080 names in our file. Per also traced our roots back to Gorm den gamle, a connection to Norwegian royalty. Sigmund found most of our ancestors by researching the Bydeboks and parish records from the Stavanger region in Norway. In addition to Norway and Sweden, we now know that we have family in Australia, Canada, California, Illinois, Washington, Texas, Idaho, Maryland, Michigan, Montana and Louisiana. It has been a joyous feeling to learn that we have much more family than we realized. For two cousins who thought their family was very limited in the United States, this has been pleasant a surprise.
Our Family Tree Page has brought us together with other people related to us who also were looking for their roots. Each week we continue to have inquiries from folks who have found our page on the Internet. Some of these inquiries have turned out to be fruitful, some not so fruitful, but all are welcome.
This past year the three cousins, Terry, Sigmund and Skip Rønneberg, have had a lot of fun establishing new family ties and in some cases re-establishing old family ties. Our family interest eventually led to a wonderful family reunion which was hosted by our cousin, Joan Eckstrom and her husband Tom at their summer home on Whidbey Island, Washington. Family members came from Norway, New Jersey, California, Illinois, Washington and California.
Two cousins, Odd Nilsen and Jens Rønneberg, who attended the family reunion this year from Oslo, Norway also contributed a great deal of information about our great aunt Anna's descendants that had been missing. We now have a warm relationship with these two cousins, and we continue to receive information from them.
Folks who are searching for information on their family's genealogy are welcome to view our Family Tree Homepage, and if they think they may be related, we look forward to hearing from them. View our Family Tree Page and search our Surname list. If you find a name that is shared by our families, please write to us and let us know. This genealogy search is fun and it opens up a whole new world of discovery.
Come, join our search and perhaps we can enjoy the wonderful world of discovery together.

Best Regards

Terry Rønneberg
Warren Rønneberg
Sigmund Rønneberg

 

Family Database

 

Updated 26 Nov 2018

 

The Three cousins - the story of how we met

 

Tre Firmenninger - fortellingen om hvordan vi møttes

 

Pioneers in Stavanger - the first car in Stavanger

 

Pionerer i Stavanger - den første bilen i Stavanger

 

Gift From America

 

Gaven Far Amerika

 

An Open Letter - to all our friends and relatives

 

Et åpent brev - til våre venner og slektninger

 

A story about Joachim Rønneberg - he did not know about the A-bomb plan

 

En fortelling omkring Joachim Rønneberg - han visste ikke om A-bombeplanene

 

Tønnes Emil Enokson Rønneberg's emigration to Canada by Aksel Eggebø

 

A brief Rønneberg history

 

Kort om Rønneberg

 

Saboteur's March

 

Sabotømarsjen

 

How Hansen became Rønneberg

 

Hvordan Hansen ble Rønneberg

 

Biographical Sketch of Trygve Rønneberg

 

Eidfjord's Tracks and Roads

 

Eidfjord's stier og veier

 

A Flying Red Sofa Along Madlaveien

 

En flyvende rød sofa utover Madlaveien

 

The first bus

 

Den Føste rutebilen

 

Rønneberg Preserving Co

 

Skip og Bobbie's

 

Postkort fra Norge 1998

 

Eivind og Ragnhild's tur til California

 

Rønneberg Reunion 1997

 

Gallery 1

 

Gallery 2

 

Gallery 3

 

Gallery 4

 

Gallery 5

 

Gallery 6

 

Gallery 7

 

Gallery 8

 

Visit to Peerless Coffee

 

labels 1

 

labels 2

 

labels 3

 

labels 4

 

labels 5

 

labels 6

 

labels 7

 

labels 8

 

Postkort 1

 

Postkort 2

 

Postkort 3

 

Postkort 4

 

Tur 1

 

Tur 2

 

Tur 3

 

Contact Us

 

History at home: A Guide to Genealogy

 

Sons of Norway International

 

Royal Norwegian Embassy

 

Stavanger-Web.com

 

Genealogy resources on the net

 

Cyndi's List of genealogical sites on the net

 

Cyndi's Norwegian page

 

The Norwegian Historical Data Center

 

Slekt Norway

 

Norskland

 

Genealogy Society of Norway

 

Norway Heritage Ship Sailings Database

 

Stavanger Museum in English

 

Stavanger Museum i Norsk

 

Using Ellis Iland

 

Peerless Coffee

 

What is Ellis Island?

 

Views and News from Norway

 

Getting Started With Genealogy on the Web

 

Six steps to famiy history

 

Kiwi Genealogy Resources